CASHIER needed urgently: APPLY HERE

[ad_1]

CASHIER needed urgently: APPLY HERE

NWK TOTAL LICHTENBURG

Purpose of the position:

The incumbent is mainly responsible for terminal sales at the retail
outlet.

The responsibilities of the position will include the following:

• The encoding of transactions

Receiving of payments
Cash up of daily sales
Enhancement of client relationships
Assistance with stock takings
Administrative tasks that are normally required to operate a
successful retail business

Minimum requirements:

The suitable candidate must be in possession of a senior certificate
At least one (1) year relevant experience
The candidate must be fully bilingual in Afrikaans and English

Skills:

Effective communication abilities
Must be customer-orientated
Must be reliable and responsible
The candidate should be willing to work shifts

Application can only be made through NWK’s website. For more information, please visit (https://

www.nwk.co.za/careers/). For any enquiries, contact Simóne Ferreira at (018) 633 1363. Visit our

Facebook page at https://facebook.com/NWKLimited

The closing date for applications is 22 November 2022. If you are not invited for an interview within two

weeks after the closing date, consider your application unsuccessful. NWK supports the purpose of the

Employment Equity Act and gives preference to applicants from the nominated groups. Candidates with

disabilities are encouraged to apply. NWK reserves the right not to fill the position.

KASSIER

NWK TOTAL LICHTENBURG

Doel van die pos:

Die posbekleër is hoofsaaklik verantwoordelik vir terminaalverkope by die
handelswinkel.

Die verantwoordelikhede van die pos sal die volgende behels:

• Enkodering van transaksies

Ontvangs van betalings
Opkas van daaglikse verkope
Bevordering van klanteverhoudinge
Hulpverlening met voorraadopnames
Administratiewe take wat normaalweg vereis word in die suksesvolle
bedryf van ʼn kleinhandelonderneming

Minimum vereistes:

• Die geskikte kandidaat moet in besit wees van ‘n gr.12-sertifikaat

Moet verkieslik een (1) jaar toepaslike ondervinding hê
Die kandidaat moet ten volle tweetalig wees in Afrikaans en Engels.
Vaardighede:

Doeltreffende kommunikasie vaardighede
Moet klantgeoriënteerd wees
Moet betroubaar en verantwoordelik wees

Die kandidaat moet bereid wees om skofte te werk

Aansoek kan alleenlik gedoen word deur NWK se webwerf. Vir meer inligting besoek asseblief
(https://www.nwk.co.za/careers/). Vir enige navrae, kontak Simóne Ferreira by (018) 633 1363.
Besoek ons Facebook-blad by www.facebook.com/NWKLimited.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 22 November 2022. Indien u nie binne twee weke na die
sluitingsdatum vir `n onderhoud genooi word nie, ag die aansoek onsuksesvol. NWK ondersteun die
oogmerk van die Wet op Gelyke Indiensneming en gee voorkeur aan aansoekers uit die benoemde
groepe. Kandidate met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen. NWK behou die reg
voor om die pos nie te vul nie.

Apply Now

[ad_2]